Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

1.- Exemples de condicionals

Los condicionales avaluen una condició (allò que hi ha entre parèntesis) i executen o no el codi entre claus segons si la condició es compleix o no.

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: quad1

 

 //primer lliguem el FILL a l'eix horitzontal del mouse
	  if(mouseX < width/2){ //si el mouse està al cantó esquerre...
	   fill(255,0,0); //preparamos un fill rojo
	  } 
	  else { //si està a la dreta
	   fill(0,255,0); //preparamos un fill verde
	  }

//i segon, fem que l'STROKE depengui de l'eix vertical del mouse if(mouseY < height/2){ //si el mouse està a la part de dalt stroke(255,255,0); //preparem un stroke groc } else { //si està cap a baix stroke(0,0,255); //preparem un stroke blau }


A l'exemple que segueix, un if, else que ens serviex perr dibuixar un globus, que estara`o no creixent, o bé un quadre vermell si ha explotat.

També en aquest exemple veurem una nova variable de sistema: mousePressed, que, com indica el seu nom, ens diu si el mouse s'està clicant o no el ratolí. Pertany al tipus de dades booleanes.

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: pinxo

 

if(sz/2 > (width/2)-midaPinxo){
   //com que ha tocat la punxa, dibuixem el recuadre vermell:
   fill(255,0,0);
   rect(0,0,width,height);
  } 
  else { //com que no el toca, dibuixem la bola
   //primer el globus
   //sense stroke
   noStroke();
   ellipse(width/2,height/2,sz,sz);
   println(sz);
  }


Y un més, encara: Tornem a l'estimada bola que rebota, però ara amb un obstacle. Un simple if ens permet saber si la bola toca o no l'obstacle. Això sí, amb la inestimable ajuda d'abs(), que converteix qualsevol número (positiu o negatiu) en el seu valor absoluto (es decir, sempre positiu).

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: bballObs

 

  //comprovem OBSTACLE:
  if(abs(posX-obstacleX) < sz/2){
   velX = -velX;
  }

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Your browser does not support the canvas tag.